ในตอนที่ CQI (Coffee Quality Institute) สร้างหลักสูตร Q Graders ในปี 2003 ซึ่งกลายมาเป็นมาตรฐานที่รู้จักกันมากที่สุดสำหรับนักชิมกาแฟ พวกเขาได้สร้างความต้องการการรับรองคุณภาพในระดับมืออาชีพซึ่งเป็นการเติมเต็มช่องโหว่ที่ขาดอยู่ของตลาด ณ เวลานั้นโดย CQI ได้ออกหลักสูตร Q Grader มาในปี 2003 การริเริ่มการฝึกสอนและการสอบที่เข้มข้น ได้ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญในโลก ของกาแฟหลายพันคนทั่วโลกให้เข้าร่วมหลักสูตรเพื่อที่จะทำให้ตนเองได้รับการรับรองในฐานะ Q Grader
 
ตั้งแต่ Q Grader ออกมาการคัดเกรดกาแฟ และการคัปปิ้งทั่วโลกมีความเป็นมาตรฐานเดียวกันขึ้นมาก การได้รับรองเป็น Q Grader เสมือนเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพและได้สร้าง League of Coffee Cuppers ขึ้นมาทั่วโลกโดยมีการใช้กระบวนการ ที่ตั้งอยู่บนมาตรฐานเดียวกันในการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและ Sensory ของกาแฟ
 
พันธกิจของ CQI คือการพัฒนาคุณภาพของกาแฟและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ปลูกกาแฟเหล่านั้น
 
วิสัยทัศน์ของ CQI คือระบบการศึกษาที่จะช่วยปูทางสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ การเติบโต และความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกาแฟ
โดยการจัดการความรู้ด้าน Common Language ของกาแฟและระเบียบวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดตลอดทั้ง ห่วงโซ่อุปทานกาแฟ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น
 
คุณภาพชีวิตของผู้ผลิตจะดีขึ้นโดยการที่กาแฟ Specialty ที่เขาผลิตมีมูลค่าที่เหมาะสม มีความแตกต่างและได้รับการยอมรับในท้องตลาด
โดยผู้บริโภคก็สามารถรับรู้ได้ถึงคุณค่าและความซับซ้อนของกาแฟ Specialty ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอุปทานในตลาดในขณะเดียวกัน
 
CQI ได้พลิกโฉมกาแฟ Specialty และ Fine Coffee ผ่านระบบศึกษาและการแยกความแตกต่างทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ที่ผู้ผลิตกาแฟจะได้รับ
  • การเผยแพร่และสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบ Common Language ที่เป็นสามัญ
  • การให้การศึกษาแบบองค์รวมผ่านห่วงโซ่อุปทานที่จะช่วยผลักดันผู้ผลิตให้พัฒนาคุณภาพและเพิ่มคุณค่าทางการตลาดให้กับผลผลิต ของตน รวมถึงการเพิ่มการรับรู้ของผู้บริโภค
  • การสร้างและสนับสนุนเครือข่ายทางการตลาดUnderstanding Tastes and Flavors (100)
 
การทำความเข้าใจรสชาติและรสชาติ
ชั้นเรียนนี้สอนผู้ที่เพิ่งเริ่มรู้จักการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสว่ารสชาติ กลิ่น และความรู้สึกปากถูกนำมาใช้ในบริบทของการประเมินกาแฟอย่างไร
คำอธิบาย: ชั้นเรียนภาคปฏิบัตินี้เริ่มต้นด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการของรสชาติ (รสชาติ กลิ่น และความรู้สึกในปาก) ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นโดยการแนะนำเครื่องมือวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสมาตรฐานสำหรับการอ้างอิงกลิ่นและรสชาติ และใช้เครื่องมือเหล่านั้นในบริบทของการประเมินคุณภาพกาแฟ ชั้นเรียนสรุปโดยดำเนินการทดสอบคุณภาพของกาแฟและจำลองการสอบเทียบแต่ละรายการด้วยมาตรฐานรสชาติ
เหมาะสำหรับใคร: ผู้ที่สนใจชั้นเรียนระดับเริ่มต้นที่สร้างรากฐานสำหรับการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสของอาหารและเครื่องดื่ม
 
Introduction to CQI Cupping (200)
 
วิชาเรียนนี้จะสอนผู้ที่เริ่มเรียนรู้ด้านกาแฟทุกคนให้รู้จักวิธีการจัด Cupping และการประเมินกาแฟอย่างสม่ำเสมอด้วยระเบียบวิธีที่ดีที่สุด ที่ใช้โดย Q Grader ของ CQI ในการเรียนสองวัน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงพื้นฐานด้านการทำงานของระบบ Olfaction (Fragrance และ Aroma) Gustation (รสชาสติและ Aftertaste) Texture (Bodyและ Mouthfeel) รวมถึงการระลึกถึงกลิ่นที่อยู่ในความทรงจำ โดยผู้เรียนจะได้นำองค์ความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการเรียนรู้ในการทำความเข้าใจวิธีการเปรียบเทียบและอธิบายคุณลักษณะต่างๆ ที่พบเจอทั้งในกาแฟ Arabica และ Robusta นอกจากนั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในการหาปริมาณของกาแฟที่เหมาะสมกับภาชนะที่ใช้ Cupping และการจัดโต๊ะ
ผู้เรียนจะได้ชิมกาแฟหลายชุด และทำการ Calibrate การประเมินของตน นอกจากนั้นในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะ
ได้ภาษากลางที่เกี่ยวกับคุณภาพของกาแฟและค้นหาวิถีทางในการต่อยอดการเรียนรู้การเป็นผู้ชิมมืออาชีพต่อไป
 
Q Cupping Essentials Course - Arabica or Robusta (200)
 
ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงวิธีการ Cupping อย่างแม่นยำและครอบคลุมเพื่อการให้คะแนน รวมถึงการบ่งชี้และแยกแยะคุณสมบัติของกาแฟ ในวิชานี้ Cupper มือใหม่จะได้ขยายขอบเขตของความรู้ของพวกเขาที่มีต่อแบบฟอร์ม Cupping โดยวิชานี้จะลงลึกถึงรายละเอียดในแต่ละส่วน รวมไปถึงการทำความเข้าใจแต่เหตุผลและวิธีการใช้งานแต่ละช่องของแบบฟอร์ม Cupping ซึ่งจะถูกอธิบายด้วยทฤษฏีและผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การปฏิบัติผ่านระเบียบวิธืปฏิบัติที่หลากหลาย โดยใช้กาแฟรวมไปถึงเครื่องมือทาง Sensory อื่นๆ Cupper ที่ได้รับประกาศนียบัตร Q Cupping Essential จะสามารถ cup ได้อย่างมีความสม่ำเสมอตามระเบียบวิธีและขั้นตอนของ CQI รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในการทำงานของแบบฟอร์ม Cupping
 
Q Arabica Combo Course (300)
 
Q Arabica เป็นส่วนประกอบแรกของระบบ Q System ที่ถูกสร้างขึ้นโดย CQI กว่าเมื่อ 15 ปีก่อน โดยมีแนวคิดที่เรียบง่ายคือการฝึกให้ทุกคนในห่วงโซ่อุปทานพูดภาษาเดียวกันในแง่ของคุณภาพ ซึ่งมีจุดหมายในการยกระดับกาแฟคุณภาพจากทั่วโลกและให้รางวัลแก่เกษตรกรที่ปลูกกาแฟที่คุณภาพดีกว่า โดยเป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดไปด้วยในเวลาเดียวกัน หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยสองส่วนในช่วงระยะเวลา 6 วัน ในส่วนแรกที่ใช้เวลา 3 วัน
 
ผู้เรียนจะได้ทบทวนความรู้เดิมและหลักทฤษฎี ซึ่งประกอบไปด้วยการฝึกฝนในทุกๆกิจกรรม ในส่วนถัดมาจะเป็น การสอบในระยะเวลา 3 วัน ในสิ่งที่ได้ฝึกไป โดยตลอดหลักสูตรจะมีแบบทดสอบกว่า 20 แบบทดสอบจาก 9 โมดูล ในการทดสอบความสามารถที่เกี่ยวข้องในการทำงานผู้เรียน ซึ่งได้แต่หลักการ Cuppinng การรับรู้ด้าน Olfactory และ Gustatory การจำแนกตำหนิของ Green bean การระบุระดับของการคั่วกาแฟ รวมไปถึงการจับคู่ของกรดในกาแฟ การทดสอบจะครอบคลุมไปถึงการจำแนก CQI Flavor Standard ที่ถูกจัดเตรียมในรูปแบบของสารละลายในน้ำด้วย
 
Q Robusta Combo Course (300)
 
หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน Ugandan Coffee Development Authority (UCDA) และเผยแพร่ไป ทั่วโลกโดย CQI เพื่อพัฒนาคุณภาพกาแฟ Robusta รวมถึงการฝึกอบรมผู้ที่ทำงานด้านกาแฟถึงมาตรฐานของกาแฟ Fine Robusta หลักสูตรนี้ได้รวมการฝึกและการสอบเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เรียนถึงกระบวน การ Q Robusta Grading และในขณะเดียวกันก็วัดระดับความสามารถของพวกเขาในการประเมินกาแฟ Robusta ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ของ CQI Fine Robusta และ Cupping Form 
 
หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยสองส่วนในช่วงระยะเวลา 6 วัน ในส่วนแรกที่ใช้เวลา 3 วันผู้เรียนจะได้ทบทวนความรู้เดิมและหลักทฤษฎี ซึ่งประกอบไปด้วยการฝึกฝนในทุกๆกิจกรรม ในส่วนถัดมาจะเป็นการสอบในระยะเวลา 3 วัน ในสิ่งที่ได้ฝึกไป โดยตลอดจะมีแบบทดสอบกว่า 20 แบบทดสอบจาก 9 โมดูล ในการทดสอบความสามารถที่เกี่ยวข้องในการทำงานผู้เรียน ซึ่งได้แก่หลักการ Cuppinng การรับรู้ด้าน Olfactory และ Gustatory การคัดกาแฟสารและกาแฟคั่ว การจำแนกกรดอินทรีย์ การทำ Triangulation การระบุระดับของการคั่วกาแฟการประเมิน Process และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานของกาแฟ นอกจากนั้นการทดสอบจะครอบคลุมไปถึงการจำแนก CQI Flavor Standard ที่ถูกจัดเตรียมในรูปแบบของสารละลายในน้ำด้วยผู้ที่สำเร็จหลักสูตรจะสามารถประเมินกาแฟ Robusta ได้อย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของคุณภาพและแหล่งเพาะปลูกรวมถึงการให้ feedback ในส่วนของความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ในแก้ว defect ต่างๆ รวมไปถึงรสชาติ ผู้ที่ผ่านการสอบทั้งหมดจะได้รับรองเป็น Q Robusta Grader
 

Q Arabica or Robusta Calibration Courses (300)
 
After a Q Grader is certified they meet in person for this calibration course every third year. Calibration verifies their abilities to accurately evaluate coffee quality based upon the globally accepted standards for Fine Robusta and/or Specialty Arabica. Calibration validates a Grader’s commitment to quality.
 
Description: The calibration consists of flavor calibrations and three cupping flights with distinct attributes. All Q Graders must participate in flavor calibration exercises that are not graded, and demonstrate cupping calibration by passing at least two of the three flights. Upon passing the certificate will be valid for 36 months. 
 
หลังจากที่ Q Grader ได้รับการรับรองพวกเขาจะมาพบหน้ากันในหลักสูตรนี้ในทุก ๆ ปีที่สามหลังจากสำเร็จหลักสูตรหรือทำการ Calibration โดยการ Calibration จะเป็นการยืนยันความสามารถของพวกเขาในการประเมินกาแฟได้อย่างแม่นยำบนพื้นฐานของ Fine Robusta และ Specialty Arabica ที่ใช้กันทั้วโลก การ Calibrate จะเป็นตัวบ่งชี้ความใส่ใจต่อคุณภาพของผู้ประเมิน 
 
อธิบายหลักสูตร: การ Calibration ประกอบด้วยการ Calibrate รสชาติ และ การ Cupping 3 ชุดที่มีคุณสมบัติที่ต่างกันไป Q Grader ทุกคนต้องเข้าร่วมในการฝึก Calibrate กลิ่นรสที่ไม่มีการให้คะแนน และหลังจากนั้นต้องทำการ Cupping Calibration โดยจะต้องผ่าน 2 จาก 3 ชุด หลังจากที่ผ่านการ Calibrate การรับรองฐานะ Q Grader จะมีอายุอีก 36 เดือน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้